2. novembril 2010 esitatud hagi - Trentea versus FRA

(kohtuasi F-112/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cornelia Trentea (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuur (FRA)

Hagi ese ja sisu

Esiteks, nõue tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur haldusassistendi ametikohale hangete ja rahanduse valdkonnas, ning otsus, millega võeti tööle teine kandidaat.

Hageja nõuded

tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 5. juuni 2010. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur ametikohale (viide: TAADMIN-AST4-2009), ning otsus, millega võeti tööle teine kandidaat;

tühistada vajadusel 22. juuli 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus ja 27. septembri 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus kaebuse uuesti läbivaatamise ja lõpetamise kohta;

kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud materiaalne kahju, mis vastab tema praeguse palga ja palgaastme AST4 vahelisele erinevusele kuni tema pensioniea saabumiseni, sh kõik toetused ja hüvitised koos pensioniõiguste kompenseerimisega;

kohustada kostjat hüvitama hagejale mittevaraline kahju ex aeque et bono summas 10 000 eurot;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

____________