Προσφυγή της 29ης Οκτωβρίου 2010 - Κουγιούφα κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-110/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Denise Κουγιούφα (Αθήνα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της καθής, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της προσφεύγουσας να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να κρίνει παράνομη την απόφαση της 31ης Ιουλίου 2008·

να ακυρώσει την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2010, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της Κουγιούφα·

να ακυρώσει την απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένστασή της κατά της αποφάσεως αυτής·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________