6. augustil 2010 esitatud hagi - Mata Blanco versus komisjon

(kohtuasi F-65/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Manuel Mata Blanco (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata reservnimekirja sisekonkursi "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Pettusevastasele võitlusele spetsialiseerunud ametnikud" raames ning ka nõue tühistada reservnimekiri ja kõik selle alusel võetud otsused.

Hageja nõuded

tühistada EPSO 11. mai 2010. aasta otsus, millega pärast uuesti läbivaatamist kinnitati tema 9. märtsi 2010. aasta otsus jätta hageja kandmata reservnimekirja sisekonkursi "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Pettusevastasele võitlusele spetsialiseerunud ametnikud" raames;

tühistada sisekonkursi "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Pettusevastasele võitlusele spetsialiseerunud ametnikud" reservnimekiri osas, milles see ei sisalda hageja nime, ning ka kõik teised selle alusel tehtud otsused;

kohustada kostjat menetlust korraldavate meetmete raames (vt Üldkohtu kodukorra artikkel 55) esitama kriteeriumid, mida konkursikomisjon kasutas suulise katse läbiviimisel; küsimused, mille konkursikomisjon esitas hagejale suulisel katsel ning konkursikomisjoni sellise töölehe koopia, mis puudutab seda suulist katset ning millele on lisatud selle katse parandamisel kasutatud kriteeriumid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________