Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. - Toth przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/05)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Zaszeregowanie do grupy - Grupy zaszeregowania podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur - Zmiana przepisów dotyczących zaszeregowywania członków personelu tymczasowego dokonana po publikacji zaproszenia do zgłaszania kandydatur - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów - Przepisy przejściowe - Zastosowanie w drodze analogii - Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Proporcjonalność - Zasada dobrej administracji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gergely Toth (Besozzo, Włochy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Rodrigues i Y. Minatchy, następnie adwokaci S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i R. Albelice, ostatecznie adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy, następnie K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zaszeregowania skarżącego do grupy A*6 przy zatrudnianiu go w charakterze członka personelu tymczasowego i z drugiej strony zasądzenie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej o zaszeregowaniu G. Totha do grupy A*6, stopień 2, zawartej w art. 3 umowy o zatrudnieniu w charakterze członka personelu tymczasowego, podpisanej w dniu 17 stycznia 2005 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez skarżącego.

Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 28.1.2006, s. 15. (skarga początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-401/05, następnie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej).