Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 - Torijano Montero κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-76/05)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Διορισμός - Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ - Κατάταξη σε βαθμό κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων - Άρθρο 5 του ΚΥΚ - Άρθρο 12 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Καθήκον αρωγής - Αναλογικότητα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Javier Torijano Montero (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς, S. Rodrigues και A. Jaume, δικηγόροι, στη συνέχεια S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Arpio Santacruz και I. Sulce)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου για την κατάταξη του προσφεύγοντος, ο οποίος περιελήφθη σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ, κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων του [άρθρο 12 του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 723/2004 περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων]

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - EE C 281 της 12/11/2005, σ. 23 (υπόθεση αρχικώς πρωτοκολληθείσα ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. T-302/05 και διαβιβασθείσα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάταξη της 15.12.2005)