Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2010 - Torijano Montero v. neuvosto

(Asia F-76/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkityt hakijat - Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti - Henkilöstösääntöjen 5 artikla - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla - Yhdenvertaisuusperiaate - Luottamuksensuojan periaate - Huolenpitovelvollisuus - Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Javier Torijano Montero (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume, sittemmin asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Neuvoston sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan, joka oli otettu varallaololuetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, palkkaluokka on määritelty uusien henkilöstösääntöjen epäedullisempien määräysten mukaisesti (henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 liitteessä XIII oleva 12 artikla)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 281, 12.11.2005, s. 23. (Asia kirjattiin alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-302/05 ja se siirrettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä.)