Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 13ης Ιανουαρίου 2011 - Nijs κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Υπόθεση F-77/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Πειθαρχικό καθεστώς - Πειθαρχική διαδικασία - Άρθρα 22α και 22β του ΚΥΚ - Αμεροληψία - Εύλογη προθεσμία)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Bart Nijs (Bridel, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: F. Rollinger, δικηγόρος)

Καθού: Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: T. Kennedy και J.-M. Stenier)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση - Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της επιτροπής ad hoc του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 περί ανακλήσεως του προσφεύγοντος χωρίς μείωση της συντάξεως από 1ης Φεβρουαρίου 2009

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Ο B. Nijs φέρει τα δικαστικά έξοδά του καθώς και τα έξοδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

____________

1 - ΕΕ C 282 της 21.11.2009, σ.65.