ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

29 октомври 2009 година

Дело F-94/08

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Изпълнение на съдебно решение — Възстановяване на съдебни разноски — Намерение на администрацията да направи удръжка от пенсията за инвалидност на длъжностно лице — Липса на увреждащ акт — Иск за обезщетение — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Marcuccio иска по същество отмяната на докладна записка на Комисията от 28 март 2008 г., с която тя го информира за намерението си да направи удръжка от пенсията му за инвалидност, за да получи плащане на съдебните разноски, направени в предходна инстанция

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Понятие — Докладна записка на администрацията, с която тя информира заинтересуваното лице за намерението си да извърши удръжка от пенсията му за инвалидност — Изключване

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Докладна записка на администрацията, с която тя информира длъжностно лице за намерението си да извърши удръжка от пенсията му за инвалидност, в случай че то не сезира общностния съд с искане за определяне на съдебните разноски, за заплащането на които е било осъден в рамките на предишно дело, не представлява приемане на окончателна позиция от администрацията и не може да се счита, че е засегнала пряко и непосредствено неговите интереси, като е променила съществено правното му положение.

(вж. точки 21 и 24)