BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

29 oktober 2009

Zaak F‑94/08

Luigi Marcuccio

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Uitvoering van arrest – Vergoeding van kosten – Voornemen van administratie om inhouding toe te passen op invaliditeitsuitkering van ambtenaar – Ontbreken van bezwarend besluit – Beroep tot schadevergoeding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij Marcuccio in wezen verzoekt om nietigverklaring van de nota van de Commissie van 28 maart 2008 waarbij hij in kennis is gesteld van het voornemen van de Commissie om een inhouding toe te passen op zijn invaliditeitsuitkering teneinde betaling te verkrijgen van de in een eerdere instantie gemaakte kosten.

Beslissing: Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Bezwarende handeling – Begrip – Nota van administratie waarbij betrokkene in kennis is gesteld van haar voornemen om inhouding toe te passen op zijn invaliditeitsuitkering – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)

Een nota van de administratie waarbij een ambtenaar in kennis is gesteld van haar voornemen om een inhouding toe te passen op zijn invaliditeitsuitkering, in het geval hij zich niet mocht wenden tot de gemeenschapsrechter met een verzoek tot begroting van de kosten waartoe hij is veroordeeld in het kader van een eerdere zaak, vormt geen definitieve standpuntbepaling van de administratie en kan niet worden geacht zijn belangen rechtstreeks en onmiddellijk aan te tasten doordat zij zijn rechtspositie aanmerkelijk wijzigt.

(cf. punten 21 en 24)