TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2009 m. birželio 11 d.

Byla F‑72/08

Michalis Ketselidis

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Negalutinis atsakymas – Atleistina klaida – Nebuvimas – Implicitinis sprendimas atmesti – Pavėluotai pateiktas skundas – Nepriimtinumas – Bendrijos teismo sprendimas – Nauja esminė aplinkybė – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Ketselidis prašo panaikinti Paskyrimų tarnybos implicitinį sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo pateiktas prašymas dėl pensijų draudimo stažo, nustatyto pervedant jo Graikijoje įgytų teisių į pensiją aktuarinį ekvivalentą į Bendrijos sistemą, perskaičiavimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Administracinio sprendimo, kuris tapo galutinis, peržiūrėjimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Administracijos negalutinis atsakymas į pareigūno prašymą – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atleistina klaida

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Nauja ir esminė faktinė aplinkybė gali pateisinti prašymo peržiūrėti sprendimą, kuris tapo galutinis pasibaigus apskundimo terminui, pateikimą. Ši faktinė aplinkybė turi galėti iš esmės pakeisti padėtį asmens, prašančio peržiūrėti šį sprendimą. Be to, atitinkamas asmuo turi pateikti savo administracinį prašymą per protingą terminą. Šio asmens interesas reikalauti pritaikyti jo administracinę padėtį prie naujų teisės aktų iš tiesų turi būti suderinamas su teisinio saugumo reikalavimu.

(žr. 32–36 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, Rink. p. 3027, 14 punktas; 1986 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Becker prieš Komisiją, 232/85, Rink. p. 3401, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. kovo 25 d. Nutarties Koopman prieš Komisiją, T‑202/97, Rink. VT p. I‑A‑163 ir II‑511, 24 punktas; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, Rink. p. II‑557, 51 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo Genette prieš Komisiją, F‑92/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 62 punktas.

2.      Pranešimas apie tai, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį pateiktas prašymas yra nagrinėjamas ir kad atitinkamos institucijos padaliniai dar nepriėmė galutinio sprendimo, neturi jokių teisinių pasekmių ir juo, be kita ko, nepratęsiami Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose įtvirtinti terminai. Ginčo šalys negali savo nuožiūra pratęsti Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnyje įtvirtintų terminų, nes jie yra privalomojo pobūdžio ir jų griežtu laikymusi užtikrinamas teisinės padėties aiškumas ir apsauga.

(žr. 52 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1965 m. birželio 17 d. Sprendimo Müller prieš Tarybą, 43/64, Rink. p. 499; 1972 m. vasario 17 d. Sprendimo Richez-Parise prieš Komisiją, 40/71, Rink. p. 73, 8 ir 9 punktai.

3.      Dėl taisyklių dėl skundų ir ieškinių pateikimo terminų nesilaikymo galima neatmesti ieškinio dėl nepriimtinumo tokiu atveju, kai šių terminų nesilaikyta dėl pareigūno atleistinos klaidos. Atleistinos klaidos sąvoka gali būti susijusi tik su ypatingomis aplinkybėmis, kuriomis, konkrečiai kalbant, institucija elgėsi taip, kad vien arba daugiausia jos veiksmai galėjo pagrįstai supainioti teisės subjektą, kuris elgėsi sąžiningai ir parodė tokį rūpestingumą, kokio reikalaujama iš įprastai informuoto asmens.

Kai administracija pateikia negalutinį atsakymą visai prieš pasibaigiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam terminui, pripažinus pareigūno padarytą klaidą atleistina, teismų praktika, pagal kurią pranešimas apie tai, kad prašymas yra nagrinėjamas, neturi jokių teisinių pasekmių ir juo nepratęsiami Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose įtvirtinti terminai, netektų prasmės ir prieštarautų siauram aiškinimui, kurio turi būti laikomasi aiškinant atleistinos klaidos sąvoką.

(žr. 55, 57 ir 58 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2003 m. gegužės 15 d. Sprendimo Pitsiorlas prieš Tarybą ir ECB, C‑193/01 P, Rink. p. I‑4837, 22 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. balandžio 10 d. Sprendimo Robert prieš Parlamentą, T‑186/01, Rink. VT p. I‑A‑131 ir II‑631, 54 punktas; 2004 m. kovo 2 d. Sprendimo Di Marzio prieš Komisiją, T‑14/03, Rink. VT p. I‑A‑43 ir II‑167, 40 punktas.