CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 4. jūnijā

Lieta F‑11/08

Jörg Mölling

pret

Eiropas Policijas biroju (Eiropols)

Civildienests – Eiropola personāls – Pieņemšana darbā – Atlases procedūra – Darbā pieņemšanas nosacījumi – Norīkots valsts eksperts – Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants – Eiropola direktora 2006. gada 8. decembra lēmuma 2. panta 4. punkts

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants (Eiropola konvencija), 40. panta 3. punktam un Eiropola Civildienesta noteikumu 93. panta 1. punktam, kurā J. Mölling lūdz atcelt Eiropola 2007. gada 10. oktobra lēmumu, ar kuru viņam tika atteikta dalība atlases procedūrā, kas bija organizēta, lai aizpildītu Eiropola Narkotiku nodaļas galvenā administratora (“first officer”) amatu

Nolēmums      Eiropola 2007. gada 10. oktobra lēmumu, ar ko prasītājam ir atteikta dalība atlases procedūrā, kura organizēta, lai aizpildītu Eiropola Narkotiku nodaļas galvenā administratora amatu (“first officer”), atcelt. Eiropols atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropola personāls – Pieņemšana darbā – Eiropola direktora lēmums, kas attiecas uz Civildienesta noteikumiem – Frāze “ikviens amats Eiropolā”

(Eiropola Civildienesta noteikumu 1. pielikums)

2.      Kopienu tiesības – Interpretācija – Metodes – Gramatiska un loģiska interpretācija

1.      No Eiropola direktora 2006. gada 8. decembra lēmuma, kas attiecas uz Eiropola Civildienesta noteikumu 6. panta īstenošanu, 2. panta 4. punkta gramatiskās interpretācijas izriet, ka tajā iekļautā frāze “ikviens amats Eiropolā” tāpat kā definīcija, kas ir iekļauta tā paša lēmuma 1. panta 1. punktā, ir interpretējama kā ikviens amats, kas ietilpst Civildienesta noteikumu 1. pielikumā iekļautajā sarakstā, un minētā 2. panta 4. punkta angļu valodas versijas gramatiskā interpretācija neļauj 2006. gada 8. decembra lēmuma 2. panta 4. punktā izmantotajai frāzei “Europol post” piešķirt saturu, kas atšķiras no frāzes “Europol post” satura, kura definēta minētā lēmuma 1. panta 1. punktā.

Tā kā darbam Eiropolā norīkota eksperta amats nav iekļauts Eiropola Civildienesta noteikumu 1. pielikumā iekļautajā sarakstā, persona, kas ieņem šādu amatu, ir “nesaistīta ne ar vienu amatu Eiropolā” iepriekš minētā lēmuma 2. panta 4. punkta nozīmē.

(skat. 57.–59. punktu)


2.      Ja nav tiesību normas izstrādes dokumentu (travaux préparatoires), kuros ir skaidri pausts tiesību normas autoru nodoms, ir jāpamatojas tikai uz izstrādātā teksta piemērojamību un tam jāpiešķir tāda nozīme, kāda izriet no tā gramatiskas un loģiskas interpretācijas. Tādējādi interpretāciju, kas izriet no paša teksta formulējuma, nevar aizstāt ar interpretāciju, kura pamatota ar faktiskiem apsvērumiem, kas izriet no konkrēta gadījuma.

(skat. 69. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1961. gada 1. jūnijs, 15/60 Simon/Tiesa, Recueil, 223., 244. lpp.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 14. decembris, F‑10/06 André/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑183. un II‑A‑1‑755. lpp., 44. punkts.