ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 18ης Ιουνίου 2009

Υπόθεση F-43/08

David Spee

κατά

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)

«Υπαλληλική υπόθεση – Προσωπικό της Ευρωπόλ – Κενή θέση – Διαδικασία επιλογής»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 40, παράγραφος 3, της συμβάσεως, βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και του άρθρου 93, παράγραφος 1, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπόλ, με την οποία ο D. Spee ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως του διευθυντή της Ευρωπόλ, της 7ης Ιανουαρίου 2008, περί απορρίψεως της διοικητικής του ενστάσεως, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της 20ής Ιουνίου 2007 και της 6ης Ιουλίου 2007 περί της εκ νέου κινήσεως διαδικασίας επιλογής για θέση κύριου υπαλλήλου διοικήσεως η οποία προκηρύχθηκε στις 25 Ιουλίου 2006.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Υπάλληλοι της Ευρωπόλ – Πρόσληψη – Υποψηφιότητα που έγινε δεκτή από την επιτροπή επιλογής χωρίς να πληροί τα κριτήρια της προκηρύξεως της θέσεως


Μολονότι, δυνάμει της αρχής της ανεξαρτησίας των εξεταστικών επιτροπών, ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) δεν έχει την εξουσία να ακυρώνει ή να τροποποιεί τις αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής, εντούτοις, υποχρεούται να απορρίπτει όποιον υποψήφιο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη της θέσεως, δεδομένου ότι η Διοίκηση υποχρεούται να τηρεί τους όρους τους οποίους η ίδια καθόρισε με την εν λόγω προκήρυξη. Επομένως, ο διευθυντής δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής των οποίων ο παράνομος χαρακτήρας μπορεί κατ’ αποτέλεσμα να καταστήσει παράνομες και τις δικές του αποφάσεις. Κατά συνέπεια, ο διευθυντής, αφού λάβει γνώση του γεγονότος ότι ο επιλεγείς υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη της θέσεως, μπορεί να αποφασίσει να κινήσει εκ νέου διαδικασία επιλογής.

(βλ. σκέψεις 45, 46 και 48)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 23 Οκτωβρίου 1986, 142/85, Schwiering κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1986, σ. 3177, σκέψεις 19 έως 21· 23 Οκτωβρίου 1986, 322/85 και 323/85, Hoyer και Neumann κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1986, σ. 3215, σκέψεις 12 έως 14· 18 Μαρτίου 1993, C‑35/92 P, Κοινοβούλιο κατά Frederiksen, Συλλογή 1993, σ. I‑991, σκέψεις 15 και 16

ΠΕΚ: 21 Μαΐου 1996, T‑153/95, Kaps κατά Δικαστηρίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 1996, σ. I‑A‑233 και II‑663, σκέψη 78· 16 Δεκεμβρίου 1999, T‑143/98, Cendrowicz κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1999, σ. I‑A‑273 και II‑1341, σκέψη 39· 4 Ιουλίου 2006, T‑45/04, Tzirani κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑2‑145 και II‑A‑2‑681, σκέψη 46