VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

18 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-43/08

David Spee

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Avoin toimi – Valintamenettely

Aihe: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 40 artiklan 3 kohtaan ja Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 1 kohtaan perustuva kanne, jossa David Spee vaatii kumoamaan Europolin johtajan 7.1.2008 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa, sekä päätöksen taustalla olevat 20.6.2007 ja 6.7.2007 tehdyt päätökset, jotka koskevat valintamenettelyn aloittamista uudelleen 25.7.2006 avoimeksi julistettuun vanhemman toimihenkilön toimeen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Europolin toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Sellainen valintalautakunnan hyväksymä hakija, joka ei täytä avointa toimea koskevassa ilmoituksessa asetettuja edellytyksiä


Vaikka Euroopan poliisiviraston (Europol) johtajalla ei ole kilpailujen valintalautakuntien riippumattomuutta koskevan periaatteen nojalla toimivaltaa kumota tai muuttaa valintalautakunnan päätöstä, hänen on kuitenkin hylättävä jokainen hakija, joka ei vastaa avointa toimea koskevassa ilmoituksessa asetettuja edellytyksiä, koska hallintoa sitovat kaikki edellytykset, jotka se on asettanut kyseisessä ilmoituksessa. Johtajaa eivät siis voi sitoa kyseisen valintalautakunnan päätökset, joiden lainvastaisuus voisi rasittaa tämän seurauksena hänen omia päätöksiään. Näin ollen johtaja voi päättää uuden valintamenettelyn aloittamisesta saatuaan tietoonsa, ettei valittu hakija täyttänyt avointa tointa koskevan ilmoituksen edellytyksiä.

(ks. 45, 46 ja 48 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 142/85, Schwiering v. tilintarkastustuomioistuin, 23.10.1986 (Kok., s. 3177, 19–21 kohta); yhdistetyt asiat 322/85 ja 323/85, 23.10.1986, Hoyer ja Neumann v. tilintarkastustuomioistuin (Kok., s. 3215, 12–14 kohta) ja asia C‑35/92 P, parlamentti v. Frederiksen, 18.3.1993 (Kok., s. I‑991, 15 ja 16 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑153/95, Kaps v. yhteisöjen tuomioistuin, 21.5.1996 (Kok. H., s. I‑A‑233 ja II‑663, 78 kohta); asia T‑143/98, Cendrowicz v. komissio, 16.12.1999 (Kok. H., s. I‑A‑273 ja II‑1341, 39 kohta) ja asia T‑45/04, Tzirani v. komissio, 4.7.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑145 ja II‑A‑2‑681, 46 kohta)