РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

17 ноември 2009 година

Дело F-57/08

Armida Palazzo

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права — Права, придобити в качеството на местен служител — Изчисляване на бонуса“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Palazzo по същество иска отмяна на решението на началника на отдел „Пенсии“ на служба „Управление и плащане по индивидуални права“ от 24 октомври 2007 г. относно изчисляването на бонус към признатия осигурителен стаж за нейните общностни пенсионни права, произтичащ от правата ѝ, придобити в качеството на местен служител

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да понесе, наред с направените от него съдебни разноски, всички разноски на Комисията. Съветът на Европейския съюз — страна, встъпила в подкрепа на исканията на Комисията — понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Равно третиране — Диференцирано третиране на различни категории служители в областта на гаранциите съгласно Правилника за длъжностните лица и на социалноосигурителните предимства — Липса на дискриминация

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Изчисляване на годините осигурителен стаж — Отчитане на прослуженото време като служител със спомагателни функции — Условия

(член 4 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

1.      Не може да се оспорват разликите в статута на отделните категории служители на Общностите, наемани или като длъжностни лица в същински смисъл, или като служители от различни категории съгласно условията за работа на другите служители. Всъщност определянето на всяка от тези категории отговаря на оправданите нужди на общностната администрация и на естеството на задачите, постоянни или временни, които са ѝ възложени. Общностният законодател в този смисъл е бил свободен да предвиди в член 4 от приложение VIII към Правилника, че само длъжностните лица, срочно наетите и договорно наетите служители имат възможност да поискат при изчисляването на пенсионните права да се вземе предвид целият им стаж в институциите като длъжностни лица, срочно наети или договорно наети служители.

Освен това местните служители нямат основание да твърдят, че са в по-неблагоприятно положение в сравнение със служителите от други категории и че поради това са подложени на неравно третиране или дори на необоснована и непропорционална дискриминация, доколкото в качеството си на местни служители не се намират в сходно положение със служителите от другите категории. Разликите в статута между местните служители, от една страна, и длъжностните лица и другите служители, от друга, не могат да бъдат поставени под въпрос въз основа на принципа на равно третиране, тъй като тези обективни правни разлики по отношение на гаранциите съгласно Правилника за длъжностните лица, класирането, заплащането и социалните предимства са съществени. Следователно не представлява дискриминация фактът, че от гледна точка на гаранциите съгласно Правилника за длъжностните лица и социалноосигурителните предимства някои категории наети от Общностите лица могат да ползват гаранции или предимства, които не са предоставени на други категории.

(вж. точки 38 и 39)

Позоваване на:

Съд — 6 октомври 1983 г., Celant и др./Комисия, 118/82—123/82, Recueil, стр. 2995, точка 22

Първоинстанционен съд — 9 юли 2007 г., De Smedt/Комисия, T‑415/06 Р, все още непубликувано в Сборника, точки 54 и 55, както и цитираната съдебна практика

Съд на публичната служба — 19 октомври 2006 г., De Smedt/Комисия, F‑59/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑109 и II‑1‑1‑409, точка 76; 12 март 2009 г., Arpaillange и др./Комисия, F‑104/06, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 61

2.      За да може прослуженото време като служител със спомагателни функции да се приравни на прослужено време като срочно нает служител с цел отчитането му в общностната пенсионна схема, се изисква в щатното разписание на институцията да фигурира длъжността, която съответства на изпълняваните от заинтересованото лице функции, тази длъжност да е свободна и изпълняваните функции да нямат временен характер, с други думи, да става въпрос за постоянни задачи в общностната публична администрация.

(вж. точки 44 и 48)

Позоваване на:

Съд — 1 февруари 1979 г., Deshormes/Комисия, 17/78, Recueil, стр. 189, точка 51; 23 февруари 1983 г., Toledano Laredo и Garilli/Комисия, 225/81 и 241/81, Recueil, стр. 347, точки 7 и 12