AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

11. detsember 2008

Kohtuasi F‑66/07

Charles Dubus ja Jean Leveque

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2006. aasta edutamine – Suutlikkus töötada kolmandas keeles

Ese:      Hagi, mille C. Dubus ja J. Leveque esitasid EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel, nõudes, et Avaliku Teenistuse Kohus tühistaks otsuse, millega C. Dubus jäeti kandmata 2006. aasta edutamise raames palgaastmele C*3 edutatud isikute loetelusse ja J. Leveque jäeti kandmata 2006. edutamise raames palgaastmele B*8 edutatud isikute loetelusse, nii nagu need loetelud avaldati 17. novembril 2006 väljaandes Informations administratives nr 55‑2006, ja mõistaks komisjonilt hagejate kasuks välja hüvitise viimastele nende otsustega põhjustatud kahju eest.

Otsus:      Tühistada komisjoni otsus, millega C. Dubus jäeti kandmata 2006. aasta edutamise raames palgaastmele C*3 edutatud isikute loetelusse ja J. Leveque jäeti kandmata sama edutamise raames palgaastmele B*8 edutatud isikute loetelusse. Ülejäänud nõuete osas jätta hagi rahuldamata. Mõista hagejate kohtukulud välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud. Euroopa Liidu Nõukogu, kes astus menetlusse komisjoni toetuseks, kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Tingimused – Kolmandas keeles töötamise suutlikkuse tõendamine

(Personalieeskirjad, artikli 45 lõige 2; III lisa artikkel 7 ja XIII lisa artikkel 11)

2.      Ametnikud – Hagi – Täielik pädevus

(EÜ artikkel 233; personalieeskirjad, artikli 45 lõige 2 ja artikli 91 lõige 1)

1.      Personalieeskirjade (määrusega nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, kehtestatud redaktsiooni) artikli 45 lõige 2, mis näeb ametnikule ette kohustuse tõendada enne esimest ametialast edutamist, et ta suudab töötada kolmandas keeles, on kohaldatav üksnes alates institutsioonide ühisel kokkuleppel kehtestatud ühiste rakenduseeskirjade jõustumisest.

Kuna personalieeskirjade XIII lisa artikli 11 järgi välistas seadusandja igal juhul artikli 45 lõike 2 kohaldamise enne 1. maid 2006 toimuvate ametialaste edutamiste suhtes, ei ole viimatinimetatud säte kohaldatav enne ühiste rakenduseeskirjade jõustumist seadusandja nõutud tingimustel, mille järgi peab olema tagatud ühetaoline kohaldamine eri institutsioonides ja personalieeskirjadest tuleneva uue kohustuse sidumine ametnike võimalusega saada kolmandas keeles koolitust. Nii ei ole institutsioonil õigust rakendada seda personalieeskirjade artiklit üksnes enda kindlaks määratud üksikasjalike eeskirjade järgi.

(vt punktid 29–33)

2.      Vastab tõele, et ühenduse avaliku teenistuse kohus võib rakendada teatud tingimustel personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 alusel täielikku pädevust, mis lubab tal tema menetleda olevad rahalised vaidlused täielikult lahendada, otsustades ametniku õiguste ja kohustuste üle. Kui hageja aga saavutab edutamata jätmise otsuse tühistamise, sest edutamise täiendavat eeltingimust ehk suutlikkust töötada kolmandas keeles ei saanud õiguspäraselt tema suhtes kohaldada, ei saa kohus siiski mõista talle hüvitist karjääri arengu väidetava pidurdamise eest, isegi kui tal on olemas nõutud töökogemus ja edutamiseks nõutud punktisummat ületav arv punkte. Ei saa välistada, et ametniku tagasiulatuva edutamise vastu räägivad muud tegurid, näiteks tõsiasi, et edutamiskõlblike ja edutamiskünnise saavutanud ametnike arv ületab selle edutamiste arvu, mida võimaldab eelarve. Administratsioon on seega kohustatud võtma EÜ artikli 233 alusel meetmed lõpliku kohtulahendi täitmiseks, millega taastatakse hageja õigused ja vajadusel kujundatakse tagasiulatuvalt ümber tema teenistuskäik.

(vt punktid 46–49)

Viited:

Euroopa Kohus: 18. detsember 2007, kohtuasi C‑135/06 P: Weißenfels vs. parlament (EKL 2007, lk I‑12041, punktid 64–68).

Esimese Astme Kohus: 15. märts 2007, kohtuasi T‑402/03: Katalagarianakis vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 105 ja 106).