PERSONALERETTENS DOM

(Tredje Afdeling)

11. december 2008

Sag F-92/07

Pascal Evraets

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2006 – evne til at arbejde på et tredje sprog«

Angående: Søgsmål indgivet i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Pascal Evraets bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme ham i forfremmelsesåret 2006.

Udfald: Afgørelsen om ikke at forfremme Pascal Evraets i forfremmelsesåret 2006 annulleres. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger. Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen til støtte for Kommissionens påstande, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – stævning – formkrav – manglende fremlæggelse af den anfægtede akt

(Statutten for Domstolen, art. 21; procesreglementet for Retten i Første Instans, art. 44, stk. 3-6)

2.      Tjenestemænd – forfremmelse – betingelser – påvisning af evne til at arbejde på et tredje sprog

(Tjenestemandsvedtægten, art. 45, stk. 2, bilag III, art. 7, og bilag XIII, art. 11)

1.      Når justitssekretæren, i strid med artikel 44, stk. 6, i procesreglementet for Retten i Første Instans, ikke har anmodet en sagsøger, der ikke har indleveret den anfægtede afgørelse sammen med stævningen, om at berigtige denne, kan Fællesskabets retsinstanser ikke afskære sagsøgeren fra muligheden for berigtigelse derved, at søgsmålet afvises med den begrundelse, at betingelserne i procesreglementets artikel 44, stk. 4, ikke er opfyldt.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Personaleretten, 5. november 2008, sag F-48/06, Avanzata m.fl. mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 49 og 50.

2.      Vedtægtens artikel 45, stk. 2, som affattet ved forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, hvorefter der gælder en forpligtelse for tjenestemanden til før sin første forfremmelse at påvise, at vedkommende har evne til at arbejde på et tredje sprog, finder først anvendelse fra det tidspunkt, hvor de fælles gennemførelsesbestemmelser, der vedtages ved fælles aftale mellem institutionerne, træder i kraft.

Da lovgiver under alle omstændigheder i artikel 11 i bilag XIII til vedtægten har udelukket, at artikel 45, stk. 2, kan anvendes på forfremmelser, der finder sted inden den 1. maj 2006, kan bestemmelsen nemlig ikke anvendes, før de nævnte fælles gennemførelsesbestemmelser træder i kraft, under de af lovgiver fastsatte betingelser, dvs. at der foreligger en garanti for en ensartet anvendelse i de forskellige institutioner, og at denne nye vedtægtsforpligtelse knyttes til tjenestemændenes mulighed for at få undervisning i et tredje sprog. En institution kan således ikke anvende denne vedtægtsbestemmelse efter nærmere regler, som den selv fastsætter.

(jf. præmis 35-38)