Дело C-140/08

Rakvere Lihakombinaat AS

срещу

Põllumajandusministeerium

и

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Преюдициално запитване, отправено от Tallinna Halduskohus)

„Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Замразени разфасовки или карантии от петли и кокошки — Присъединяване на Естония — Преходни мерки — Селскостопански продукти — Излишъци от запаси — Регламент (ЕО) № 1972/2003“

Резюме на решението

1.        Присъединяване на нови държави членки към Общностите — Акт за присъединяване от 2003 г. — Общностна правна уредба, която не е публикувана в Официален вестник на езика на нова държава членка, официален език на Европейския съюз — Непротивопоставимост на частноправни субекти — Граници

(член 58 от Акта за пресъединяване от 2003 г.)

2.        Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Замразени и обезкостени разфасовки от пилешко месо

(точка 1.14 от приложение І към Регламент № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета; приложение I към Регламент № 2658/87 на Съвета; Регламент № 1789/2003 на Комисията)

3.        Присъединяване на нови държави членки към Общностите — Естония — Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Преходни мерки относно търговията със селскостопански продукти

(член 4, параграф 2 от Регламент № 1972/2003 на Комисията и Регламент № 230/2004 на Комисията)

4.        Присъединяване на нови държави членки към Общностите — Естония — Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Преходни мерки относно търговията със селскостопански продукти

(Регламент № 1972/2003 на Комисията и Регламент № 230/2004 на Комисията)

1.        Член 58 от Акта относно условията на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката Република и промените в учредителните договори на Европейския съюз не допуска задълженията, предвидени в общностна правна уредба, която не е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на езика на дадена нова държава членка, въпреки че този език е официален език на Съюза, да могат да се налагат на частноправни субекти в нея, макар лицата да са можели да се запознаят с тази правна уредба по друг начин.

Обстоятелството, че даден общностен регламент не е противопоставим на частноправните субекти в държавата членка, на езика на която не е публикуван, обаче не оказва никакво влияние върху факта, че като част от достиженията на правото на ЕС той обвързва съответната държава членка от датата на присъединяване. Ето защо приемането от дадена държава членка преди датата на нейното присъединяване на правна уредба, която въвежда произтичащите от общностен регламент задължения, поражда задължения в тежест на частноправните субекти, независимо от факта че регламентът не може да им бъде противопоставен, преди тези субекти да са имали възможност да се запознаят с него чрез редовно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на езика на тази държава членка. При тези обстоятелства разпоредбите на регламента, които са възпроизведени в националната правна уредба, могат да бъдат противопоставени на частноправните субекти. За сметка на това, доколкото някои разпоредби не са били въведени в националната правна уредба, държавата членка не може да се позовава на тях срещу частноправни субекти преди официалното публикуване на регламента на езика на тази държава членка. Запитващата юрисдикция следва да провери дали и доколко в националното право са възпроизведени въпросните общностни разпоредби.

(вж. точки 31—35)

2.        Регламент № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент № 1789/2003, трябва да се тълкува в смисъл, че продукти, които са годни за консумация от човека и съставляват замразено механично отделено месо, получено чрез механично обезкостяване на петли и кокошки, трябва да бъдат класирани в подпозиция 0207 14 10 от Комбинираната номенклатура. Такива продукти не могат да бъдат класирани в подпозиция 0207 14 99, тъй като техните обективни характеристики и свойства не съвпадат с тези на карантиите, за които се отнася тази подпозиция, а са представени, преди да бъдат замразени, под формата на каша от остатъци от месо и тъкани, получена след механично смилане на кости с месо, в съответствие с определението за замразени разфасовки от механично обезкостено пилешко месо, съдържащо се в точка 1.14 от приложение I към Регламент № 853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

(вж. точки 49, 50 и 53; точка 1 от диспозитива)

3.        Член 4, параграф 2 от Регламент № 1972/2003 относно временните мерки, които следва да се приемат за търговията със селскостопански продукти във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, изменен с Регламент № 230/2004, допуска национална разпоредба, според която излишъкът от запаси на даден оператор се определя чрез приспадане от запаса, действително притежаван към 1 май 2004 г., на преносния запас, определен като средната стойност на запасите, притежавани към 1 май на четирите предходни години, умножена с коефициент от 1,2, който съответства на процента на растеж на селскостопанското производство, отчетен в съответната държава членка през този четиригодишен период. Този коефициент дава възможност да се актуализира средната стойност на запасите, установени към 1 май 2000—2003 г. с оглед на този процент, и да се стигне до определянето на преносен запас — а оттам и на излишък от запаси — отразяващ по пропорционален начин развитието на растежа, отчетено като цяло в селскостопански сектор на съответната държава членка между 1 май 2000 г. и 1 май 2004 г. Поради това той допринася за установяването на основа за сравнение между запасите към 1 май 2004 г. и средната стойност на запасите към 1 май на четирите предходни години.

Прилагането на такъв коефициент, избран с оглед свободата на преценка, с която разполагат новите държави членки при определянето на релевантния период и метода за изчисляване на средната стойност на наличните запаси, не накърнява целите на Регламент № 1972/2003, нито принципите на пропорционалност и на равно третиране.

(вж. точки 59—62 и 64; точка 2 от диспозитива)

4.        Регламент № 1972/2003 относно временните мерки, които следва да се приемат за търговията със селскостопански продукти във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, изменен с Регламент № 230/2004, допуска събирането на такса върху излишъка от запаси на даден оператор, дори ако същият е в състояние да докаже, че не е извлякъл печалба от търговията с тези запаси след 1 май 2004 г. Всъщност тази такса, предназначена да защити общите организации на селскостопанските пазари и да препятства образуването на запаси със спекулативна цел в новите държави членки чрез изкуственото придвижване на някои селскостопански продукти към територията на тези държави с оглед на разширяването, е приложима по отношение на всички излишъци от запаси по смисъла на посочения регламент, без значение дали техните притежатели действително са извлекли печалба от търговията с тях.

(вж. точки 71—74; точка 3 от диспозитива)