CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑148/06

Laurent Collée

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nopelnu punktu piešķiršanas procedūra Eiropas Parlamentā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Kolē [L. Collée] lūdz atcelt Parlamenta 2006. gada 9. janvāra lēmumu piešķirt viņam divus nopelnu punktus 2004. gada paaugstināšanā amatā .

Nolēmums: Atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu piešķirt L. Kolē divus nopelnu punktus 2004. gada paaugstināšanā amatā. Pārējā daļā prasību noraidīt.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Noteikumi – Nopelnu saskaitīšana punktu piešķiršanas nolūkā

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

Ja nopelnu punktu piešķiršanas procedūrā administrācijas rīcībā ir ierobežots šo punktu skaits, kurus tā piešķir ierēdņiem, pamatojoties uz salīdzinošo viņu nopelnu izvērtējumu, šis salīdzinājums jāveic uz vienlīdzīga pamata un šos punktus jāpiešķir visvairāk nopelnus saņēmušajiem ierēdņiem viņu nopelnu punktu dilstošā secībā, līdz punktu kvota ir izsmelta. Ja šādi veikta salīdzinošā nopelnu izvērtējuma gaitā tiek konstatēts, ka dažiem ierēdņiem ir vienādi nopelni, šiem ierēdņiem jāpiešķir vienāds nopelnu punktu skaits. Ja nepietiek punktu, tad izvēle jāveic starp diviem ex‑aequo atbilstoši papildu apsvērumiem. Šajā ziņā, ja atbildības līmenis var būt izšķirošs, paaugstinot amatā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. punktu, to veic pie nosacījuma, ka šis līmenis tiek novērtēts, salīdzinot vienāda nopelna ierēdņus, nevis salīdzinot viena ierēdņa nopelnus no viena gada uz otru.

Līdz ar to vienlīdzīgas attieksmes princips un Civildienesta noteikumu 45. pants tiek pārkāpti, pieņemot lēmumu piešķirt tikai konkrētu nopelnu punktu skaitu ierēdnim tikai tāda iemesla dēļ, ka viņa nopelni nav lielāki nekā tiem ierēdņiem, kas ir ieguvuši lielāku punktu skaitu, administrācijai pieprasot, lai šī ierēdņa veiktā darba līmenis būtu nevis vienāds, bet augstāks par viņa kolēģu līmeni.

(skat. 38.–40. un 45.–47. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 19. oktobris, T‑311/04 Buendía Sierra/Komisija, Krājums, II‑4137. lpp., 93. punkta beigas.