SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 4. novembra 2008

Zadeva F-18/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zahteva – Izrecna zavrnitev, vročena po zavrnitvi z molkom organa – Izključno potrditveni akt – Prepozna pritožba – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 25. oktobra 2005, s katero mu je bilo zavrnjeno priznanje, da je zbolel za hudo boleznijo v smislu člena 72 Kadrovskih predpisov in Pravilnika o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Komisija nosi svoje stroške in tretjino stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem –Zavrnitev predhodne upravne pritožbe, vročena po zavrnitvi z molkom organa, ki je postala dokončna – Potrditveni akt

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Postopek –Stroški – Nadomestilo – Izjemni razlogi

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 87(3), prvi pododstavek; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 122)


1.      Izrecna odločba o zavrnitvi predhodne upravne pritožbe, vročena zainteresirani osebi po zavrnitvi z molkom organa, ki je postala dokončna, je le akt, ki potrjuje zadnjenavedeno odločbo, in je torej ni mogoče šteti za akt, ki posega v položaj, zoper katerega je na podlagi člena 91(1) Kadrovskih predpisov mogoče vložiti ničnostno tožbo.

(Glej točko 27.)

2.      V skladu s členom 87(3), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za zadeve, ki tečejo pred Sodiščem za uslužbence, pred začetkom veljavnosti poslovnika tega sodišča 1. novembra 2007, lahko Sodišče za uslužbence v izjemnih okoliščinah razdeli stroške.

V zvezi s tem je izjemna okoliščina, ki upravičuje razdelitev stroškov, ki jih je v tem postopku priglasil tožeči uradnik, med zadevno institucijo in tega uradnika, dejstvo, da uprava v okviru tožbe, zavrnjene zaradi prepozne vložitve predhodne pritožbe, zainteresirane osebe ni obvestila, da je odločba, ki je predmet pritožbe, le potrditveni akt in da ni mogoče predlagati razglasitve njene ničnosti, in da poleg tega ni navedla predpostavke morebitne prepozne vložitve pritožbe, kar lahko ob neupoštevanju dolžnosti skrbnega ravnanja uradniku daje napačen vtis, da bi bila tožba dopustna, če bi se jo odločil vložiti.

(Glej točke od 35 do 39.)