Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2010 г. - de Luca/Комисия

(Дело F-20/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Длъжностни лица, които се преместват в по-висока функционална група чрез общ конкурс - Кандидати, включени в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник - Преходни правила за класиране в степен при назначаването - Класиране в степен съгласно новите по-неблагоприятни правила - Член 5, параграф 2 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Patricia de Luca (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и M. Simm)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията от 23 февруари 2005 г. за назначаването на жалбоподателя, който към онзи момент е длъжностно лице от степен A*10 и е издържал конкурс за степени A5/A4, на длъжност "администратор" в генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност", доколкото с това решение се изменя класирането му от степен A*10 в степен A*9.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 2006 г., стр. 31.