Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums - de Luca/Komisija

(lieta F-20/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Ierēdņi, kas iegūst augstāku funkciju grupu pēc atklāta konkursa - Kandidāts, kurš ir iekļauts rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas, normas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Patricia de Luca (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un M. Simm)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2005. gada 23. februāra lēmumu par prasītājas, kura ir ierēdne, kura jau ir klasificēta A*10 pakāpē un kura ir veiksmīgā kandidāte konkursā, kas tika izsludināts amatiem A5/A4 pakāpēs, iecelšanu "Tiesiskuma, brīvības un drošības" ģenerāldirektorāta administratora amatā tiktāl, ciktāl tās klasifikācija A*10 pakāpē tika grozīta uz klasifikāciju A*9 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006., 31. lpp.