Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den du 30 september 2010 - de Luca mot kommissionen

(Mål F-20/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov - Sökande som är upptagna i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna - Artikel 5.2 i tjänsteföreskrifterna och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patricia de Luca (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och M. Simm)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 februari 2005 att tillsätta sökanden, tjänsteman som redan är placerad i lönegrad A*10 och godkänd i ett uttagningsprov för lönegrad A5/A4, som tjänsteman vid generaldirektoratet för "rättvisa, frihet och säkerhet", såvitt det innebär en ändring av hennes placering i lönegrad A*10 till lönegrad A*9.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 108, 06/05/2006, s. 31