Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010. aasta otsus - Magazzu versus komisjon

(kohtuasi F-126/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Ametnikuna ametisse nimetatud ajutised teenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastmesse määramine, kohaldades uusi vähemsoodsaid sätteid - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Personalieeskirjade XIII lisa artiklid 2, 5 ja 12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Salvatore Magazzu (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 13. detsembri 2005. aasta otsus, millega hageja, kes oli ajutine teenistuja palgaastmel A*11 ja avatud konkursi COM/A/18/04 edukalt läbinud isik, nimetati ametnikuks ja määrati tema palgaastmeks personalieeskirjade XIII lisa alusel A*6 järk 2.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 310, 16.12.2006, lk 32.