Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα)της 8ης Ιουλίου 2010 - Sotgia κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-130/06)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Διορισμός - Έκτακτοι υπάλληλοι που διορίστηκαν ως μόνιμοι υπάλληλοι - Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ - Κατάταξη σε βαθμό κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων - Άρθρο 5, παράγραφος 4, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Stefano Sotgia (Δουβλίνο, Ιρλανδία) (εκπρόσωποι: αρχικώς, T. Bontinck και J. Feld, δικηγόροι, στη συνέχεια T. Bontinck και S. Woog, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και H. Krämer.)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της ΑΔΑ που άρχισε να ισχύει στις 16 Απριλίου 2006 και με την οποία ο προσφεύγων, έκτακτος υπάλληλος που είχε καταταγεί στον βαθμό A*11 και συμμετάσχει επιτυχώς στον γενικό διαγωνισμό EPSO/A/18/04, διορίστηκε μόνιμος υπάλληλος με κατάταξη στον βαθμό A*6, κλιμάκιο 2, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - EE C 326 της 30.12.2006, σ. 86.