Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Sotgia / Commissie

(Zaak F-130/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op een reservelijst zijn geplaatst - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Artikelen 5, lid 4, en 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stefano Sotgia (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het op 16 april 2006 ingegane besluit van het TABG waarbij verzoeker, tijdelijk functionaris ingedeeld in de rang A*11 en geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/A/18/04, krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut als ambtenaar is aangesteld in de rang A*6, salaristrap 2

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 326 van 30.12.2006, blz. 86.