Byla C‑357/09 PPU

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Administrativen sad Sofia-grad prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Vizų, prieglobsčio, imigracijos ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos sritys – Direktyva 2008/115/EB – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – 15 straipsnio 4–6 dalys – Sulaikymo terminas – Atsižvelgimas į sprendimo išsiųsti vykdymo sustabdymo laikotarpį – „Pagrįstos tikimybės išsiųsti“ sąvoka“

Sprendimo santrauka

1.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Maksimali trukmė – Skaičiavimas – Sulaikymo laikotarpio, trukusio vykstant išsiuntimo procedūrai, pradėtai iki Direktyva 2008/115 nustatyto režimo įsigaliojimo, įskaitymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalys)

2.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Maksimali trukmė – Skaičiavimas – Laikotarpio, praleisto laikinojo apgyvendinimo centre remiantis prieglobsčio prašytojams taikomomis nacionalinėmis ir Bendrijos nuostatomis, neįskaitymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnis)

3.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Maksimali trukmė – Skaičiavimas – Teismui apskųstas įsakymas dėl priverstinio nugabenimo iki sienos – Vykstant apskundimo procedūrai trukusio sulaikymo laikotarpio įskaitymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalys)

4.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Teisminė kontrolė – Maksimalaus sulaikymo termino pasibaigimas – Teismo atsižvelgimas į pagrįstą tikimybę išsiųsti – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 ir 6 dalys)

5.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Pagrįsta tikimybė išsiųsti – Sąvoka

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys)

6.        Vizos, prieglobstis, imigracija – Imigracijos politika – Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sulaikymas išsiuntimo tikslu – Maksimalaus sulaikymo termino pasibaigimas – Galimybė nepaleisti sulaikytojo asmens nedelsiant – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 ir 6 dalys)

1.        Direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad jose numatytas maksimalus sulaikymo terminas turi apimti sulaikymo laikotarpį, trukusį vykstant išsiuntimo procedūrai, pradėtai iki šia direktyva nustatyto režimo taikymo.

(žr. 39 punktą, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Laikotarpis, kuriuo asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre remiantis prieglobsčio prašytojams taikomų nacionalinės ir Bendrijos teisės nuostatų pagrindu priimtu sprendimu, neturi būti laikomas sulaikymu išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio prasme.

Direktyvoje 2008/115 reglamentuojamam sulaikymui išsiuntimo tikslu ir prieglobsčio prašytojo sulaikymui, taikomam pagal Direktyvą 2003/9, nustatančią minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, ir Direktyvą 2005/85, nustatančią būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, bei taikomas nacionalinės teisės nuostatas, nustatytas skirtingas teisinis režimas.

Tačiau jei prieglobsčio prašytojas ir toliau lieka sulaikytas išsiuntimo tikslu, nepaisant dėl jo prieglobsčio prašymų vykstančių prieglobsčio suteikimo procedūrų, į sulaikymo laikotarpį, atitinkantį minėtų prieglobsčio suteikimo procedūrų trukmę, turi būti atsižvelgta skaičiuojant Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytą sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą.

(žr. 45, 47–48 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Direktyvos 2008/115 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad į laikotarpį, kuriuo įsakymo priverstinai nugabenti iki valstybės sienos vykdymas buvo sustabdytas dėl to, kad vyko teismo procesas pagal suinteresuotojo asmens skundą dėl šio įsakymo, reikia atsižvelgti skaičiuojant sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą, jeigu vykstant šiam procesui suinteresuotasis asmuo ir toliau buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre.

Padarius kitokią išvadą, sulaikymo išsiuntimo tikslu trukmė kiekvienu konkrečiu atveju galėtų skirtis, kartais netgi smarkiai, toje pačioje valstybėje narėje ar skirtingose valstybėse narėse dėl nacionalinio teismo proceso ypatumų ir bruožų, o tai prieštarautų Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalimis siekiamam tikslui užtikrinti vienodą maksimalų sulaikymo terminą visose valstybėse narėse.

(žr. 54, 57 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

4.        Direktyvos 2008/115 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma, jeigu iki teisminės suinteresuotojo asmens sulaikymo kontrolės buvo išnaudotos minėtos direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje numatytos galimybės pratęsti sulaikymo terminą.

(žr. 62 punktą, rezoliucinės dalies 4 punktą)

5.        Direktyvos 2008/115 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad tik reali sėkmingo išsiuntimo tikimybė, atsižvelgiant į to paties straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtintus terminus, parodo pagrįstos tikimybės išsiųsti buvimą, ir šios tikimybės nėra, jeigu, atsižvelgiant į minėtus terminus, atrodo mažai tikėtina, kad trečioji valstybė priims suinteresuotąjį asmenį.

(žr. 67 punktą, rezoliucinės dalies 5 punktą)

6.        Direktyvos 2008/115 dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 4 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pasibaigus šioje direktyvoje numatytam maksimaliam sulaikymo terminui jos neleidžia nepaleisti suinteresuotojo asmens nedelsiant, motyvuojant, kad jis neturi galiojančių dokumentų, elgiasi agresyviai ir neturi nei nuosavų pragyvenimo lėšų, nei būsto, nei valstybės narės šiam tikslui suteiktos paramos.

(žr. 71 punktą, rezoliucinės dalies 6 punktą)