Определение на Съда на публичната служба от 31 март 2011 г. - M/Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(Дело F-23/07 RENV-RX)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 117, 26.5.2007 г., стр. 35.