Жалба, подадена на 23 декември 2009 г. - Scheefer/Парламент

(Дело F-105/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Séverine Scheefer (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Adam, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответната страна, с което се отказва преквалификация на договора на жалбоподателя като срочно нает служител в такъв за неопределено време, в съответствие с член 8, параграф 1 от УРДС. Освен това, искане за поправяне на вреда, претърпяна от жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Парламента от 12 февруари 2009 г.;

да се отмени Решение на Парламента от 12 октомври 2009 г.;

да се отмени правната квалификация на първоначалния договор, както и определянето на 31 март 2009 г. като дата на изтичането на срока на този договор;

вследствие на това, да се преквалифицира формата на наемане на работа на жалбоподателя като наемане за неопределено време;

да се поправи вредата, претърпяна от жалбоподателя поради поведението на Парламента;

при условията на евентуалност и ако въпреки всичко Общият съд стигне до заключение, че независимо от възникването на наемане на работа за неопределено време, трудовото правоотношение е прекратено, да се присъди обезщетение за злоупотреба при прекратяване на договорното правоотношение;

при условията на евентуалност спрямо горните искания и ако въпреки всичко Общият съд стигне до заключение, че не е възможна преквалификация, да се присъди обезщетение за вредите, претърпени от жалбоподателя поради противоправните действия на Европейския парламент;

да се запазят за жалбоподателя всички други права, способи, правни основания и искове, и по-конкретно осъждането на Парламента да заплати обезщетение във връзка с претърпяната вреда;

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________