Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 5 februarie 2010 - Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

(Cauza C-70/10)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Scarlet Extended SA

Pârâtă: Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM)

Întrebările preliminare

Directiva 2001/291 și Directiva 2004/482, coroborate cu Directiva 95/463, Directiva 2000/314 și Directiva 2002/585, interpretate în special în raport cu articolele 8 și 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, permit statelor membre să autorizeze un judecător naţional, sesizat în cadrul unei proceduri de fond, și numai în temeiul dispoziţiei legale care prevede că: "De asemenea, acestea [instanţele naţionale] pot emite o somație de încetare a încălcării împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt folosite de un terţ pentru a aduce atingere unui drept de autor sau unui drept conex", pentru a obliga un Furnizor de acces la Internet (denumit în continuare "FAI") să instituie, cu privire la toată clientela sa, în abstract și cu titlu preventiv, pe cheltuiala exclusivă a respectivului FAI și pentru o perioadă nelimitată, un sistem de filtrare a tuturor comunicaţiilor electronice, atât a intrărilor cât și a ieșirilor, care circulă prin intermediul serviciilor sale, în special prin utilizarea programului informatic "peer to peer", în scopul de a identifica în cadrul reţelei sale circulaţia de fișiere electronice care conţin o operă muzicală, cinematografică sau audio-vizuală, cu privire la care reclamantul pretinde că deţine drepturi, și, ulterior, să blocheze transferul acestora, fie atunci când sunt solicitate, fie atunci când sunt transmise?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, aceste directive impun instanţei naţionale, chemate să se pronunţe referitor la o cerere având ca obiect emiterea unei somaţii care privește un intermediar ale cărui servicii sunt folosite de un terţ pentru a aduce atingere unui drept de autor, să aplice principiul proporţionalităţii atunci când se pronunţă cu privire la eficacitatea și la efectul disuasiv ale măsurii solicitate?

____________

1 - Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediţie specială, 17/vol. 1, p. 230).

2 - Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediţie specială, 17/vol. 2, p. 56).

3 - Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 10).

4 - Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, p. 1, Ediţie specială, 13/vol. 29, p. 257).

5 - Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, p. 37, Ediţie specială, 13/vol. 36, p. 63).