Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 25. märtsi 2010. aasta määrus - Buschak versus Eurofound

(kohtuasi F-47/08)1

(Avalik teenistus - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond - Asedirektori ametikoha kirjeldus - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise nõue - Põhjendatud huvi - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Willy Buschak (Bonn, Saksamaa) (esindajad: advokaat L. Levi ja C. Ronzi, hiljem advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (esindaja: solicitor C. Callanan)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada otsus, millega muudeti hageja ametikoha kirjeldust, ning mõista kostjalt hageja kasuks välja teatav summa varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kohtukulud välja W. Buschakilt.

____________

1 - JO C 171 du 05/07/2008, p. 52.