Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. - Michail przeciwko Komisji

(Sprawa F-100/09)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Meidani)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odrzucającej wniosek o udzielenie pomocy złożony na podstawie art. 24 regulaminu z powodu nękania psychicznego, którego ofiarą według swojego twierdzenia był skarżący.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2009 r. o odrzuceniu wniosku o udzielenie pomocy złożonego na podstawie art. 24 regulaminu;

zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za krzywdę w wysokości 30 000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________