Žaloba podaná 1. apríla 2010 - Bombín Bombín/Komisia

(vec F-22/10)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Luis María Bombín Bombín (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Pardo Pedernera, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej komisie prijatého v nadväznosti na sťažnosť žalobcu, ktorým mu bola poskytnutá finančná náhrada len za 12 dní dovolenky namiesto 29 dní dovolenky, na ktorú mu vznikol nárok a ktorú si nevyčerpal ku dňu nástupu na pracovné voľno z osobných dôvodov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie prijaté 4. januára 2010, ktorým bola žalobcovi uznaná a vyplatená finančná náhrada len za 12 dní,

uznať žalobcovi (na účely výpočtu a s tým súvisiacej finančnej náhrady) všetky dni dovolenky (celkom 29 dní), na ktorú mu vznikol nárok a ktorú si ešte nevyčerpal ku dňu nástupu na pracovné voľno z osobných dôvodov,

žalobca, pokiaľ ide o trovy konania, nepodal žiadny návrh, pretože považuje rozhodnutie Súdu pre verejnú službu v prejednávanej veci za významné pre účastníkov konania, ktorí obaja konajú v dobrej viere, a pretože v danom prípade nie je návrh na náhradu trov konania odôvodnený.

____________