Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2010 r. - AC przeciwko Radzie

(Sprawa F-9/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AC (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu strony skarżącej na listę osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r., jak również zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez stronę skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o niewpisaniu strony skarżącej na listę osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r., w formie, w jakiej ta decyzja wynika z komunikatu do personelu nr 94/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.;

stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie strony skarżącej;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej kwoty 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________