Προσφυγή της 29ης Ιανουαρίου 2010 - Hecq κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-10/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως αποδόσεως του 100 % διαφόρων ιατρικών εξόδων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τη σιωπηρή απόφαση την οποία η ΑΔΑ τεκμαίρεται ότι εξέδωσε στις 7 Απριλίου 2009, περί απορρίψεως της από 7 Δεκεμβρίου 2008 αιτήσεως του προσφεύγοντος με την οποία ζητούσε να του αποδοθούν στο σύνολό τους, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 73 του ΚΥΚ, τα έξοδα τριών ιατρικών υπηρεσιών, ήτοι της από 6 Οκτωβρίου 2008 επισκέψεως σε ψυχίατρο, των φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν από τον εν λόγω ψυχίατρο και παραδόθηκαν στον προσφεύγοντα στις 21 Οκτωβρίου 2008 και της από 1 Δεκεμβρίου 2008 επισκέψεως σε γιατρό·

κατά το μέτρο που απαιτείται, να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε η ΑΔΑ στις 20 Οκτωβρίου 2009, με την οποία απορρίφθηκε η από 25 Ιουνίου 2009 διοικητική ένσταση του προσφεύγοντος κατά της εν λόγω σιωπηρής αποφάσεως της 7ης Απριλίου 2009·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________