Žaloba podaná 18. júna 2010 - Hecq/Komisia

(vec F-47/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými sa odmieta uznať trvalá čiastočná invalidita v zmysle článku 73 služobného poriadku a ktorými sa žalobca zaväzuje na náhradu časti medicínskych výdavkov a odmien, ktoré vznikli v súvislosti s úkonmi zdravotníckej komisie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktoré prijal menovací orgán 5. marca 2010 (a doručené elektronickou poštou 8. marca 2010), ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobcom z 9. decembra 2009 proti dvom administratívnym rozhodnutiam zo 7. septembra 2009, ktorými sa odmietla uznať žalobcovi s konečnou platnosťou akákoľvek invalidita v rámci článku 73 služobného poriadku a ktorými sa uložila povinnosť žalobcovi znášať polovicu medicínskych výdavkov a odmien, ktoré vznikli v súvislosti s úkonmi zdravotníckej komisie vo výške 500 eur (neskôr znížené na 300 eur), a znášať tiež v plnej výške (neskôr v rozsahu 60 %) výdavky a odmeny lekára, ktorý ho zastupoval v uvedenej zdravotníckej komisii,

zrušiť tiež už uvedené rozhodnutia zo 7. septembra 2009,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________