Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Ιταλία) στις 19 Οκτωβρίου 2010 - Ufficio IVA di Piacenza κατά Belvedere Costruzioni Srl

(Υπόθεση C-500/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείον: Ufficio IVA di Piacenza

Αναιρεσίβλητη: Belvedere Costruzioni Srl

Προδικαστικό ερώτημα

Ερωτάται αν το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ, νυν άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα άρθρα 2 και 22 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών, κανονιστική ρύθμιση της Ιταλίας, περιλαμβανόμενη στο άρθρο 3, παράγραφος 2bis, του νομοθετικού διατάγματος 40, της 25ης Μαρτίου 2010, το οποίο μετατράπηκε στον νόμο 73, της 22ας Μαΐου 2010, το οποίο δεν παρέχει στον φορολογικό δικαστή την ευχέρεια να αποφαίνεται επί της υπάρξεως της φορολογικής αξιώσεως την οποία προέβαλε εμπροθέσμως η Amministrazione, στο πλαίσιο προσφυγής της περί ακυρώσεως δυσμενούς για την ίδια αποφάσεως, και το οποίο υπό την έννοια αυτή ορίζει ότι η Amministrazione παραιτείται ολοσχερώς από την αμφισβητούμενη πίστωση του ΦΠΑ, σε περίπτωση κατά την οποία η πίστωση αυτή κρίθηκε ως ανύπαρκτη σε αμφοτέρους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή, ούτε καν μειωμένη, της αμφισβητούμενης πιστώσεως εκ μέρους του φορολογουμένου ο οποίος επωφελείται της παραιτήσεως..

____________