Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 - Kay κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-113/05) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Διορισμός - Υπάλληλοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε ομάδα ανώτερων καθηκόντων με γενικό διαγωνισμό - Υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στον εφεδρικό πίνακα μελλοντικών προσλήψεων γενικού διαγωνισμού πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ - Μεταβατικοί κανόνες κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη - Κατάταξη σε βαθμό κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων - Άρθρα 2, 5, παράγραφος 2 και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Roderick Neil Kay (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς T. Bontinck και J. Feld, δικηγόροι, στη συνέχεια T. Bontinck και S. Woog, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και H. Krämer)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Arpio Santacruz και I. Šulce)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής περί βαθμολογικής ανακατατάξεως του προσφεύγοντος, που είχε εγγραφεί στον εφεδρικό πίνακα μελλοντικών προσλήψεων γενικού διαγωνισμού πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ, κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών διατάξεων αυτού.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή του R. Neil Kay.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 48 της 25/02/2006, σ. 36 (υπόθεση αρχικώς πρωτοκολληθείσα ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τον αριθμό T-421/05 και διαβιβασθείσα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάταξη της 15.12.2005).