Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. októbra 2010 - Kay/Komisia

(vec F-113/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe výberového konania - Kandidáti zapísaní do zoznamu kandidátov vhodných na prijatie pred nadobudnutím platnosti nového služobného poriadku - Prechodné pravidlá pre zaradenie do platovej triedy pri prijímaní do zamestnania - Zaraďovanie do tried podľa nových menej priaznivých pravidiel - Článok 2, článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Roderick Neil Kay (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, avocats, neskôr T. Bontinck a S. Woog, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník konania, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európske únie, (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o preradení žalobcu zapísaného na rezervný zoznam po externom výberovom konaní do inej platovej triedy, skôr než nadobudol platnosť nový služobný poriadok, na základe menej priaznivých pravidiel

Výrok rozsudku

1.    Žaloba Rodericka Neil Kaya sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 48, 25.2.2006, s. 36 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-421/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).