Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 1. juuli 2010. aasta otsus - Časta versus komisjon

(kohtuasi F-40/09)1

(Avalik teenistus - Avalik konkurss - Suulisele eksamile mittelubamine - Läbivaatamistaotlus - Põhjendamiskohustus - Nõutud töökogemus - Tõendi hilinenult esitamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Radek Časta (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Tahotná)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja M. L. Jelínek)

Ese

Esiteks nõue tühistada EPSO otsus mitte lubada hagejat avaliku konkursi EPSO/AD/107/07 LAW suulisele eksamile, kuna , kuna ei olnud täidetud tingimus kolmeaastase töökogemuse kohta tippjuhi tasandil. Teiseks nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Jätta kaebus rahuldamata

Mõista kõik kohtulud välja M. Častalt.

____________

1 - ELT C 153, 4.7.2009, lk 51.