Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 4. maj 2010 - Fries Guggenheim mod CEDEFOP

(Sag F-47/09) 1

(Personalesag - midlertidigt ansat - ingen forlængelse af kontrakten - vedtægtens artikel 11a - artikel 1, stk. 4, i bilag II til vedtægten - personalerepræsentation - pligt til upartiskhed og uafhængighed )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Frankrig) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (ved M. Fuchs, som befuldmægtiget, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Annullation af CEDEFOP's afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidig ansat, og såfremt han ikke genindsættes i tjenesten, tilpligtes CEDEFOP at betale ham erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt.

Konklusion

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse frifindes.

Fries Guggenheim betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 153 af 4.7.2009, s. 52.