Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2010 - Fries Guggenheim κατά CEDEFOP

(Υπόθεση F-47/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Έκτακτος υπάλληλος - Μη ανανέωση της συμβάσεως - Άρθρο 11α του ΚΥΚ - Άρθρο 1, έκτο εδάφιο, του παραρτήματος II του ΚΥΚ - Καθήκοντα εκπροσωπήσεως του προσωπικού - Καθήκον αμεροληψίας και ανεξαρτησίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Éric Mathias Fries Guggenheim (Στρασβούργο, Γαλλία) (εκπρόσωπος: M.-A. Lucas, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (εκπρόσωποι: M. Fuchs, επικουρούμενος από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως του CEDEFOP περί μη ανανεώσεως της συμβάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος ως εκτάκτου υπαλλήλου και, σε περίπτωση μη επανεντάξεως στην υπηρεσία, αίτημα να υποχρεωθεί το καθού-εναγόμενο να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

Καταδικάζει τον E. M. Fries Guggenheim στα δικαστικά έξοδα.

____________

1 - EE C 153 της 4.07.2009 σ. 52.