Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 29. september 2010 - Brune mod Kommissionen

(Sag F-5/08) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve - ikke opført på reservelisten - afviklingen af den mundtlige prøve - udvælgelseskomitéens ligevægt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Markus Brune (Bruxelles, Belgien) (ved advokat H. Mannes)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05, fordi han ikke havde opnået et tilstrækkeligt antal point ved den mundtlige prøve.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 10. maj 2007 om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05, annulleres.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 69.