Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2010 r. - Van Soest przeciwko Komisji

(Sprawa F-117/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Van Soest (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji kończącej postępowanie w sprawie naboru skarżącego, będącego laureatem konkursu wpisanym na listę rezerwy kadrowej, ze względu na to, że nie posiada on dyplomu ukończenia szkoły średniej dającego dostęp do studiów wyższych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji HRB.2/TV/iu (2010) 6293,

stwierdzenie nieważności decyzji HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 oddalającej zażalenie skarżącego na ww. decyzję,

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________