Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Gheysens przeciwko Radzie

(Sprawa F-8/10)1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego do zadań pomocniczych - Nieprzedłużenie umowy - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Balta i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady o nieprzedłużeniu umowy ze skarżącym i w konsekwencji, o zakończeniu stosunku pracy z Radą.

Sentencja wyroku

Skarga J. Gheysensa zostaje oddalona.

J. Gheysens pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 100 z 17.4.2010, s. 69.