Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 декември 2010 г. - Gowitzke/Европол

(Дело F-74/09)1

(Публична служба - Персонал на Европол - Член 27 от Правилника за персонала на Европол - Член 4 от политиката за определяне на степените и стъпките на персонала на Европол - Преразпределяне на пост в по-висока степен - Класиране в стъпка)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Werner Siegfried Gowitzke (Хага, Нидерландия) (представители: D. C. Coppens, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол) (представители: D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европол от 5 юни 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за изменение на класирането му в степен 5, стъпка 1

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Жалбоподателят понася всички направени съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 267, 7.11.2009 г., стр. 85.