Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 februari 2011 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-81/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Invaliditeitsuitkering - Fout in berekening - Achterstallige betaling - Verschuldigde vertragingsrente - Geldende rentevoet - Jaarlijkse kapitalisatie - Materiële en immateriële schade)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende gedeeltelijke afwijzing van verzoekers verzoek tot verkrijging van vertragingsrente over de betaling van de aan hem toegekende invaliditeitsuitkering

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten één vierde van de kosten van Marcuccio dragen.

Marcuccio zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 312 van 19.12.2009, blz. 44.