Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. února 2011 - AH v. Komise

(Věc F-76/09)1

"Veřejná služba - Sociální zabezpečení - Články 72 a 76a služebního řádu - Obecná prováděcí ustanovení - Stav závislosti - Pozůstalý manžel/manželka úředníka/úřednice ve starobních důchodu - Zamítnutí žádosti uhradit v plném rozsahu náklady na ošetřování a přiznání finanční pomoci - Opožděná žaloba - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: AH (Wavre, Belgie) (zástupci: J. Temple Lang, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 22. června 2009, kterým se zamítá žádost žalobkyně o úplnou náhradu nákladů vynaložených na léčbu její nemoci

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

AH ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 297, 5.12.2009, s. 36.