PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

5. maj 2010

Sag F­48/09

Nikolaus Schopphoven

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08 — bekæmpelse af svig — ikke opført på reservelisten — fornyet behandling — afviklingen af prøverne — bedømmelse — åbenbart urigtigt skøn — tilsidesættelse af meddelelsen om udvælgelsesprøve — ligebehandling af ansøgerne — princippet om gennemsigtighed og god forvaltningsskik«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Nikolaus Schopphoven har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, som Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) traf den 28. april 2009 om ikke at opføre ham på den reserveliste, der blev oprettet efter afslutningen af den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08, og som fremgår af EPSO’s skrivelser af 4. marts, 25. marts og 27. april 2009, samt påstand om annullation af denne reserveliste.

Udfald: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — akt, der indeholder et klagepunkt — afgørelse truffet efter fornyet behandling af en tidligere afgørelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 1)

2.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — prøvernes indhold

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III)

1.      Når en ansøger, der ikke er blevet opført på den reserveliste, der er oprettet efter afslutningen af en udvælgelsesprøve, anmoder om fornyet behandling af en afgørelse, som udvælgelseskomitéen har truffet, er det den afgørelse, komitéen har truffet efter den fornyede behandling af ansøgerens situation, der er den bebyrdende afgørelse.

(jf. præmis 22)

Henvisning til:

Retten: 31. januar 2006, sag T­293/03, Giulietti mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­2, s. 5, og II­A­2, s. 19, præmis 27; 13. december 2006, sag T­173/05, Heus mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­2, s. 329, og II­A­2, s. 1695, præmis 19

2.      Udvælgelseskomitéen har vidtgående skønsbeføjelser ved bedømmelsen af prøverne, som skal udøves på grundlag af objektive kriterier. Denne vurdering er imidlertid undergivet domstolskontrol, der skal gøre det muligt at vurdere, om skønnet er behæftet med en åbenbar vildfarelse eller magtfordrejning, eller om grænserne for komitéens skøn klart er blevet overskredet.

Udvælgelseskomitéen råder endvidere over et vidt skøn med hensyn til det detaljerede indhold af de opgaver, der stilles under en udvælgelsesprøve, og det tilkommer alene Unionens retsinstanser at efterprøve dette indhold, såfremt det går ud over de rammer, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven, eller det ikke er i overensstemmelse med formålene med udvælgelsesprøven. Dette gælder særligt i forhold til den mundtlige prøve, i hvilken forbindelse udvælgelseskomitéen har den mest vidtgående skønsbeføjelse.

I forbindelse med prøver bestående af multiple choice-spørgsmål tilkommer det ikke Personaleretten at sætte sin egen rettelse i stedet for udvælgelseskomitéens. Et spørgsmål kan kun efterprøves, eventuelt med hensyn til de svar, som foreslås herpå, såfremt det fremgår, at spørgsmålet er åbenbart upassende, henset til den pågældende udvælgelsesprøves formål. Dette vil navnlig være tilfældet, såfremt det fremgår af udvælgelseskomitéens redegørelse, at de forskellige svar, som er foreslået med hensyn til et spørgsmål, ikke gør det muligt at fastlægge det eneste korrekte svar, i modsætning til de særlige instrukser herom til ansøgerne.

(jf. præmis 26 og 37)

Henvisning til:

Domstolen: 8. marts 1988, forenede sager 64/86, 71/86-73/86 og 78/86, Sml. s. 1399, præmis 22

Retten: 21. maj 1996, sag T­153/95, Kaps mod Domstolen, Sml. Pers. I­A, s. 233, og II, s. 663, præmis 37; 11. februar 1999, sag T­200/97, Jiménez mod KHIM, Sml. Pers. I­A, s. 19, og II, s. 73, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis; 23. januar 2003, sag T­53/00, Angioli mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 13, og II, s. 73, præmis 91, 93 og 94; 9. november 2004, forenede sager T­285/02 og T­395/02, Vega Rodríguez mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 333, og II, s. 1527, præmis 36