Προσφυγή της 22ας Οκτωβρίου 2010 - Gross κ.λπ. κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-106/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Ivo Gross (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) και λοιποί (εκπρόσωπος: J. Kayser, δικηγόρος)

Καθού: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα τακτοποιήσεως των αποδοχών των προσφευγόντων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2009 και στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών που καταρτίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά στο πλαίσιο της ετήσιας αναπροσαρμογής των αποδοχών και συντάξεων των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 1296/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2009.

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της ΑΔΑ περί αναπροσαρμογής των αποδοχών των προσφευγόντων, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στα αναδρομικά σημειώματα αναπροσαρμογής των αποδοχών 12/2009, που διανεμήθηκαν το 2010, στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 και στο σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών που θα καταρτιστούν μεταγενέστερα έως την ημερομηνία της αποφάσεως που θα θέσει τέρμα στην παρούσα δίκη, καθόσον εφαρμόζουν παρανόμως συντελεστή αναπροσαρμογής των αποδοχών 1,85 % αντί του συντελεστή 3,7 %·

να καταδικάσει το Δικαστήριο στα δικαστικά έξοδα.

____________