BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

15 december 2009

Zaak F‑8/09

Svetoslav Apostolov

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep niet-ontvankelijk – Termijnoverschrijding”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Apostolov met name de nietigverklaring vordert van het besluit van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO) van 21 oktober 2008 tot afwijzing van zijn klacht tegen het besluit van EPSO van 25 april 2008, waarbij hem was meegedeeld dat de cijfers die hij had behaald in de selectietests die werden gehouden in verband met de oproep voor het indienen van blijken van belangstelling EPSO/CAST27/4/07 onvoldoende waren om hem op te nemen in de databank van geselecteerde kandidaten.

Beslissing: Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

Procedure – Beroepstermijnen – Verval van recht – Verschoonbare dwaling – Begrip

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 97, lid 4, en 100, lid 3; Ambtenarenstatuut, art. 91, lid 3)

In het kader van de gemeenschapsregeling inzake de beroepstermijnen kan van verschoonbare dwaling, als grond voor afwijking van die termijnen, slechts sprake zijn in uitzonderlijke omstandigheden waarin met name de betrokken instelling zich op zodanige wijze heeft gedragen dat dit gedrag, op zichzelf of in doorslaggevende mate, bij een justitiabele te goeder trouw die alle zorgvuldigheid aan de dag legt die van een marktdeelnemer met normale kennis van zaken mag worden verwacht, een begrijpelijke verwarring kan veroorzaken.

(cf. punt 21)

Referentie:

Hof: 15 december 1994, Bayer/Commissie, C‑195/91 P, Jurispr. blz. I‑5619, punt 26; 15 mei 2003, Pitsiorlas/Raad en ECB, C‑193/01 P, Jurispr. blz. I‑4837, punt 24